روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 80

تا اردیبهشت ماه سال آینده در ۴ استان کشور خدمات الکترونیکی سلامت به طور کامل ارائه می شود

خبر دولت
تا اردیبهشت ماه سال آینده در ۴ استان کشور خدمات الکترونیکی سلامت به طور کامل ارائه می شود
1397/11/06
16:02:42