روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 0

تشکر دکتر واعظی از سازمان ها و اپراتورهای ارتباطی کشور در برگزاری انتخابات

خبر دولت
تشکر دکتر واعظی از سازمان ها و اپراتورهای ارتباطی کشور در برگزاری انتخابات
1396/02/30
17:47:39