روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 11

تصویب بسته ۱۴ بندی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات / طرح «نوآفرین» سه ماه است معطل مانده

خبر دولت
تصویب بسته ۱۴ بندی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات / طرح «نوآفرین» سه ماه است معطل مانده
1397/07/30
15:57:07