روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 16

توسعه پایدار شهری با فناوری اطلاعات تحقق می یابد / تنها راه بهره وری خلاقیت است و خلاقیت نزد جوانان

خبر دولت
توسعه پایدار شهری با فناوری اطلاعات تحقق می یابد / تنها راه بهره وری خلاقیت است و خلاقیت نزد جوانان
1397/07/02
21:24:10