روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 7

جلسه هماهنگی افتتاح همزمان دولت الکترونیک و دولت همراه برگزار شد

خبر دولت
جلسه هماهنگی افتتاح همزمان دولت الکترونیک و دولت همراه برگزار شد
1396/05/03
16:42:38