روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 13

دنبال سهم حداکثری در اقتصاد اینترنت اشیا هستیم / صدور پروانه اپراتورهای ماهواره ای خصوصی مخابراتی تا یک ماه آینده

خبر دولت
دنبال سهم حداکثری در اقتصاد اینترنت اشیا هستیم / صدور پروانه اپراتورهای ماهواره ای خصوصی مخابراتی تا یک ماه آینده
1397/07/09
14:56:54