روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 38

دولت الکترونیک با حضور ۵۱ دستگاه و ۴۴۰ خدمت از امروز آغاز به کارکرد

خبر دولت
دولت الکترونیک با حضور ۵۱ دستگاه و ۴۴۰ خدمت از امروز آغاز به کارکرد
1396/05/10
11:13:06