روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 2

دیتاهای سازمان فضایی باید در خدمت توسعه شاخص های اقتصادی کشور باشد

خبر فضایی
دیتاهای سازمان فضایی باید در خدمت توسعه شاخص های اقتصادی کشور باشد
1396/09/27
14:05:48