روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

راه اندازی شبکه علمی کشور با ۲۵۰۰ نقطه دسترسی در آینده نزدیک

خبر دولت
راه اندازی شبکه علمی کشور با ۲۵۰۰ نقطه دسترسی در آینده نزدیک
1396/02/18
13:19:03