روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 0

رئیس سازمان فضایی : مجوز اپراتور ماهواره سنجشی صادر می‌شود

خبر دولت
رئیس سازمان فضایی : مجوز اپراتور ماهواره سنجشی صادر می‌شود
1396/11/28
19:48:04