روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 16

رئیس سازمان فضایی: پرتاب اولین ماهواره عملیاتی ایران به مدار زمین

خبر دولت
رئیس سازمان فضایی: پرتاب اولین ماهواره عملیاتی ایران به مدار زمین
1397/05/10
08:22:47