روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 11

رئیس مرکز مدیریت حوادث مدیریت بحران خبر داد: ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات بحران کشور

خبر دولت
رئیس مرکز مدیریت حوادث مدیریت بحران خبر داد: ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات بحران کشور
1397/01/28
10:32:59