روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 32

رییس جمهوری در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات: صیانت از جان و زندگی مردم در گرو خدمات الکترونیکی گسترده و امن است

خبر دولت
رییس جمهوری در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات: صیانت از جان و زندگی مردم در گرو خدمات الکترونیکی گسترده و امن است
1399/05/07
21:43:43