روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 33

رییس سازمان تنظیم مقررات: پوشش کامل ارتباطی پایانه های مرزی و مسیرهای منتهی به آن

خبر دولت
رییس سازمان تنظیم مقررات: پوشش کامل ارتباطی پایانه های مرزی و مسیرهای منتهی به آن
1397/08/07
16:01:36