روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 27

رییس سازمان فضایی ایران تاکید کرد: آزاد سازی داده ها در راستای تحقق دولت الکترونیکی

خبر دولت
رییس سازمان فضایی ایران تاکید کرد: آزاد سازی داده ها در راستای تحقق دولت الکترونیکی
1398/02/14
15:07:47