روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 38

رییس سازمان فضایی ایران: شبکه رصدخانه های کشور ایجاد می شود / بدنبال اکتشافات در فضا هستیم

خبر دولت
رییس سازمان فضایی ایران: شبکه رصدخانه های کشور ایجاد می شود / بدنبال اکتشافات در فضا هستیم
1397/07/21
11:26:51