روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 18

سازمان فضایی ایران به کاربرد داده های ماهواره ای در بخش مدیریت بلایا توجه ویژه ای دارد

خبر دولت
سازمان فضایی ایران به کاربرد داده های ماهواره ای در بخش مدیریت بلایا توجه ویژه ای دارد
1397/12/04
17:41:37