روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 104

رییس سازمان فضایی ایران: سازمان فضایی ماهواره پارس ۱ را تحویل گرفته است

خبر دولت
 رییس سازمان فضایی ایران: سازمان فضایی ماهواره پارس ۱ را تحویل گرفته است
1399/11/01
13:29:17