روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 0

سرمایه گذاری ۲۰۷۰ میلیارد ریالی حوزه ICT دولت یازدهم در استان خراسان جنوبی

خبر
سرمایه گذاری ۲۰۷۰ میلیارد ریالی حوزه ICT دولت یازدهم در استان خراسان جنوبی
1396/01/26
11:38:24