روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 39

ضرورت تدوین سند اقدام مشترک به کارگیری فناوری های فضایی در بخش کشاورزی

خبر دولت
ضرورت تدوین سند اقدام مشترک به کارگیری فناوری های فضایی در بخش کشاورزی
1396/08/21
14:25:31