روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 113

علی اف به همراه آذری جهرمی در بازدید از پاویون ایران در باکوتل: دستاوردهای فضایی ایران ستودنی است

خبر دولت
علی اف به همراه آذری جهرمی در بازدید از پاویون ایران در باکوتل: دستاوردهای فضایی ایران ستودنی است
1398/09/13
10:31:37