روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 25

لزوم تدوین نظام تعرفه ای جدید در حوزه ارتباطات همراه و ثابت توسط سازمان تنظیم مقرارت

خبر دولت
لزوم تدوین نظام تعرفه ای جدید در حوزه ارتباطات همراه و ثابت توسط سازمان تنظیم مقرارت
1396/06/01
13:36:43