روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 2

مهمترین ماموریت سازمان فضایی ترویج علوم کاربردی فضایی است/ به بهره برداری ها اکتفا نکنیم

خبر دولت
مهمترین ماموریت سازمان فضایی ترویج علوم کاربردی فضایی است/ به بهره برداری ها اکتفا نکنیم
1396/07/11
13:14:35