روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 14

نخستین آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری توسط وزارت ارتباطات تدوین و ابلاغ شد

خبر دولت
نخستین آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری توسط وزارت ارتباطات تدوین و ابلاغ شد
1396/03/22
16:36:05