روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 135

نوآوردگاه فضایی (۲)؛ رویداد شناسایی و توانمندسازی کسب و کارهای فضاپایه

خبر دولت
نوآوردگاه فضایی (۲)؛ رویداد شناسایی و توانمندسازی کسب و کارهای فضاپایه
1397/06/07
15:29:55