روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 22

همه ما در برابر فرصت سوزی ها مسئولیم / برای جایگزینی مدیرانی که دیدگاه خود را تغییر ندهند تعارف نداریم

خبر دولت
همه ما در برابر فرصت سوزی ها مسئولیم / برای جایگزینی مدیرانی که دیدگاه خود را تغییر ندهند تعارف نداریم
1397/07/26
14:50:34