روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 25

وزیر ارتباطات، دبیر شورای راهبری نظام نامه پیوست فناوری را منصوب کرد

خبر دولت
وزیر ارتباطات، دبیر شورای راهبری نظام نامه پیوست فناوری را منصوب کرد
1396/08/26
10:49:11