روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 18

وزیر ارتباطات با حضور در برنامه «تیتر امشب» به تشریح دستاوردهای وزارت ارتباطات پرداخت

خبر داخلی
وزیر ارتباطات با حضور در برنامه «تیتر امشب» به تشریح دستاوردهای وزارت ارتباطات پرداخت
1397/06/08
17:09:42