روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 54

وزیر ارتباطات تشریح کرد؛ آخرین جزئیات از پرتاب ماهواره امیرکبیر

خبر دولت
وزیر ارتباطات تشریح کرد؛ آخرین جزئیات از پرتاب ماهواره امیرکبیر
1397/07/28
11:35:13