روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 39

وزیر ارتباطات در ابتدای جلسه شورای معاونان: ارتباطات روستایی باید بهبود یابد

خبر دولت
وزیر ارتباطات در ابتدای جلسه شورای معاونان: ارتباطات روستایی باید بهبود یابد
1398/03/28
20:33:48