روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 0

وزیر ارتباطات در رونمایی از اتصال هزار روستا به شبکه ارتباطی:

خبر دولت
وزیر ارتباطات در رونمایی از اتصال هزار روستا به شبکه ارتباطی:
1400/11/03
14:29:34