روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 14

وزیر ارتباطات در سفر به شیراز خبر داد: اینترنت خانگی با چهار برابر سرعت برای شیراز راه اندازی می شود

خبر داخلی
وزیر ارتباطات در سفر به شیراز خبر داد: اینترنت خانگی با چهار برابر سرعت برای شیراز راه اندازی می شود
1399/03/10
14:12:20