روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 17

وزیر ارتباطات در گناباد: مردم انتظار دارند مسئولین از راه حل ها بگویند نه مشکلات

خبر دولت
وزیر ارتباطات در گناباد: مردم انتظار دارند مسئولین از راه حل ها بگویند نه مشکلات
1398/05/14
21:37:50