روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 9

پوشش شبکه ارتباطی ۹۰ درصد روستاهای بالاتر از ۲۰ خانوار کشور تا پایان برنامه ششم

خبر دولت
پوشش شبکه ارتباطی ۹۰ درصد روستاهای بالاتر از ۲۰ خانوار کشور تا پایان برنامه ششم
1397/04/28
16:39:40