روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 75

پیشنهاد مشارکت علمی برای ساخت ماهواره سنجشی/ ابلاغ پیام حسن روحانی به الهام علی اف

خبر دولت
پیشنهاد مشارکت علمی برای ساخت ماهواره سنجشی/ ابلاغ پیام حسن روحانی به الهام علی اف
1397/09/13
14:57:55