روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

۱۷۳۴ پروژه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی افتتاح شد

خبر دولت
۱۷۳۴ پروژه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی افتتاح شد
1396/11/16
13:49:57