روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 36

آخرین جزئیات از وضعیت پرتاب ماهواره پیام امیرکبیر

خبر فضایی
آخرین جزئیات از وضعیت پرتاب ماهواره پیام امیرکبیر
1397/10/01
15:33:41