روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 30

آزمایش نخستین موتور موشک برای نسل بعدی فضاپیماهای "دارپا"

خبر فضایی
آزمایش نخستین موتور موشک برای نسل بعدی فضاپیماهای
1397/03/16
14:24:05