روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 8

اظهار نظر «استالینی» رئیس سازمان فضایی روسیه درباره تست تجهیزات

خبر فضایی
اظهار نظر «استالینی» رئیس سازمان فضایی روسیه درباره تست تجهیزات
1397/08/23
09:43:41