روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 0

آمریکا: ایران نباید غنی‌سازی و پرتاب ماهواره را در داخل کشور انجام دهد!

خبر فضایی
آمریکا: ایران نباید غنی‌سازی و پرتاب ماهواره را در داخل کشور انجام دهد!
1397/09/21
13:18:52