روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 85

انجام فرآیند سازگاری ماهواره "ناهید۱" با پرتابگر/انتظار برای ۴ پرتاب دیگر

خبر فضایی
انجام فرآیند سازگاری ماهواره
1397/11/19
13:01:08