روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 11

انجام نخستین ماموریت فضایی اسپیس ایکس با همکاری فضانوردان ناسا

خبر فضایی
انجام نخستین ماموریت فضایی اسپیس ایکس با همکاری فضانوردان ناسا
1397/07/16
12:20:46