روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 8

اولین استفاده مجدد "اسپیس ایکس" از موشک ۱۰۰ بار مصرف

خبر فضایی
اولین استفاده مجدد
1397/05/17
11:42:02