روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 41

اولین بارش شهابی مصنوعی جهان تا ۲۰۲۰ رقم می‌خورد

خبر فضایی
اولین بارش شهابی مصنوعی جهان تا ۲۰۲۰ رقم می‌خورد
1397/04/31
18:59:56