روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 6

ایالت کالیفرنیا بطور مستقل ماهواره هواشناسی پرتاب می‌کند

خبر فضایی
ایالت کالیفرنیا بطور مستقل ماهواره هواشناسی پرتاب می‌کند
1397/06/26
12:35:47