روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

آیا ایستگاه فضایی تیانگونگ-۲ نیز در حال سقوط است؟

خبر فضایی
آیا ایستگاه فضایی تیانگونگ-۲ نیز در حال سقوط است؟
1397/04/05
16:17:50