روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 80

ایجاد یک همبستگی دو جانبه بین صنعت و دانشگاه با برگزاری همایش فناوری فضایی

خبر فضایی
 ایجاد یک همبستگی دو جانبه بین صنعت و دانشگاه با برگزاری همایش فناوری فضایی
1397/11/06
16:32:55