روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 23

ایران با ماهواره پیام امیرکبیر در نمایشگاه باکو تل حضور یافت

خبر فضایی
ایران با ماهواره پیام امیرکبیر در نمایشگاه باکو تل حضور یافت
1397/09/17
10:48:44