روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 11

ایران سریع‌ترین رشد فضایی را برای ساخت و پرتاب ماهواره داشته است

خبر فضایی
ایران سریع‌ترین رشد فضایی را برای ساخت و پرتاب ماهواره داشته است
1397/05/08
18:34:53