روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 7

ایستگاه بین المللی فضایی در آستانه تعطیلی قرار گرفت

خبر فضایی
ایستگاه بین المللی فضایی در آستانه تعطیلی قرار گرفت
1397/07/20
21:44:02